środa VII tygodnia w ciągu roku – mocne słowa

Mk 9,38-40
Przekład: 

38 Rzekł Jemu Jan:

„Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś w Imię Twoje wyrzucającego demony i powstrzymywaliśmy go, bo nie dołączał do naszej drogi”.

39 Jezus zaś powiedział:

„Nie powstrzymujcie go! Ani jeden bowiem nie jest, kto uczyni moc w imię moje i będzie mógł mi szybko złorzeczyć.

40 Kto bowiem nie jest przeciw nam, za nami jest”.

Uwagi: 

38 „Powstrzymywaliśmy” (ekolyomen) oraz 39 „powstrzymujcie” (kolyete) – pierwotnie czasownik ten znaczył „obcinać”, „odcinać”, ale już w grece klasycznej obecny tutaj sens przenośny był szeroko rozpowszechniony.

39 „Moc” (dynamin) oraz „będzie mógł” (dynesetai) – słowa powiązane tym samym rdzeniem, co częściowo zdaje się wyjaśniać sens tego wersetu.

„Szybko” (tachy) – przekład dosłowny.

„Zło-rzeczyć” (kakologesai) – etymologicznie „źle mówić” czyli wypowiadać złą mowę (kakos logos).

40 „Za nami” (hyper hemon) – w sensie łacińskiego pro, „po naszej stronie”.