1 czerwca – o siedmiu braciach i dwóch siostrach Roch Serafiński

Mt 12,18-27
Przekład: 

18 I przychodzą do Niego Saduceusze, którzy mówią, że nie ma powstania, i wypytują Go, mówiąc:

19 „Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeżeli kogoś brat umrze i pozostawi żonę, i nie wypuści dziecka, aby wziął brat jego tę żonę i podniósł nasienie bratu swojemu.

20 Siedmiu braci było. I pierwszy wziął żonę, i umierając nie wypuścił nasienia.

21 I drugi wziął ją, i zmarł, nie pozostawiając nasienia, i trzeci tak samo.

22 I siedmiu nie wypuściło nasienia. Na końcu wszystkich i żona umarła.

23 W powstaniu, kiedy wszyscy powstaną, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało tę samą żonę?”

24 Powiedział im Jezus: „Czyż przez to nie błądzicie, nie widząc pism ani mocy Boga?

25 Kiedy bowiem z martwych powstaną ani nie będą się żenić, ani brane za żony nie będą, ale będą jak aniołowie w niebiosach.

26 O zmarłych zaś, że zostaną podniesieni, czy nie czytaliście w zwoju Mojżesza, przy Krzaku, jak powiedział mu Bóg, mówiąc: Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba?

27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wielce błądzicie!”

Uwagi: 

18 „Powstania” (anastasin) oraz 23 „W postaniu” (en anastasei) – przekład dosłowny, zwłaszcza wobec wersetu 25, który uściśla, dodając słowa „z martwych” (ek nekron).

19 „Pozostawi” (katalipe) – przekład dosłowny. Również „opuści”, „odjedzie”, „odejdzie od”.

„Żonę” (gynaika) – również „kobietę”, po grecku to jedno i to samo słowo, co szczególnie wazne jest dla wersetu 23, gdzie rola kobiety jako żony utożsamiona jest z jej osobą. Utożsamienie to jest tak silne i ważne, że – aby je przekroczyć – użyte zostaje później wyrażenie „jak aniołowie” (25hos angeloi).

„Podniósł” (eksanastese) – czasownik pochodzi od czasownika „powstać” (25!) oraz przyrostka „z” (eks). W pytaniu Saduceuszy zawarty jest więc już tutaj problem zmartwychwstania. Wpisana w to słowo jest myśl, że „podnoszenie nasienia” wiąże się z nieśmiertelnością.

„Nasienie” (sperma) – przekład dosłowny. To samo słowo oznacza „potomstwo”, a w tej dwuznaczności przekazanie życia utożsamiane jest z przedłużeniem życia tego, który je przekazał. Zob. też komentarz do Łk 1,55 oraz por. to miejsce z całą przypowieścią o siewcy (słowo sperma po grecku określa również nasiona roślin).

20 „Umierając nie wypuścił nasienia” (apothneskon ouk afeken sperma) oraz 22 „nie wypuściło nasienia” (ouk afekan sperma)– przekład dosłowny, który wprost powtarza czasownik z 19 – „nie wypuści dziecka” (me afe teknon), jeszcze raz podkreślając rolę dziecka jako przedłużenia życia ojca, a całe ludzkie życie ukazuje jako jednoczesne umieranie i przekazywanie życia. Por. też J 12,24 z komentarzem!

21 „Nie pozostawiając” (me katalipon) – powtarza się czasownik z wersetu 19, co łączy „pozostawienie żony (kobiety)” z „nie pozostawieniem nasienia”.

22 „Wszystkich” (panton) – może odnosić się do wszystkich tych zdarzeń, do wszystkich mężów, a także określać żonę – kobietę, która była żoną ich wszystkich.