środa IX tygodnia w ciągu roku – o siedmiu braciach i dwóch siostrach

Mk 12,18-27
Przekład: 

18 I przychodzą do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma powstania, i wypytują Go, mówiąc:

19 „Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeżeli kogoś brat umrze i pozostawi żonę, i nie wypuści dziecka - aby wziął brat jego tę żonę i podniósł nasienie bratu swojemu.

20 Siedmiu braci było. I pierwszy wziął żonę, i umierając nie wypuścił nasienia.

21 I drugi wziął ją, i zmarł nie pozostawiając nasienia, i trzeci tak samo.

22 I siedmiu nie wypuściło nasienia. Na końcu wszystkich i żona umarła.

23 W powstaniu, kiedy wszyscy powstaną, którego z nich będzie żoną? Siedmiu bowiem miało tę samą żonę!”

24 Powiedział im Jezus:

„Czyż przez to nie błądzicie, nie widząc pism ani mocy Boga? 25 Kiedy bowiem z martwych powstaną ani nie będą się żenić, ani brane za żony nie będą, ale będą jak aniołowie w niebiosach.

26 O zmarłych zaś, że zostaną podniesieni, czy nie czytaliście w zwoju Mojżesza, przy Krzewie, jak powiedział mu Bóg, mówiąc: Ja Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba?

27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wielce błądzicie!”

Uwagi: 

18 „Powstania” (anastasin) oraz 23 „W postaniu” (en anastasei) – przekład dosłowny, zwłaszcza wobec wersetu 25, który wyjaśnia ten czasownik, dodając słowa „z martwych” (ek nekron).

19 „Pozostawi” (katalipe) – przekład dosłowny. Również „opuści”, „odjedzie”, „odejdzie od”.

„Żonę” (gynaika) – również „kobietę”, po grecku to jedno i to samo słowo, co szczególnie ważne jest dla wersetu 23, gdzie rola kobiety jako żony utożsamiona jest z jej osobą. Utożsamienie to jest tak silne i ważne, że – aby je przekroczyć – użyte zostaje później wyrażenie „jak aniołowie” (25hos angeloi).

„Podniósł” (eksanastese) – czasownik złożony, składający się z czasownika „powstać” (18, 23, 25!) oraz z przedrostka „z” (eks). W pytaniu saduceuszy zawarty jest więc już tutaj problem zmartwychwstania: wpisana w ten wyraz jest myśl, paradoksalnie wyrażona również przez nich samych, że czasowe lewirackie „podnoszenie nasienia” wiąże się z ponadczasową nieśmiertelnością.

„Nasienie” (sperma) – przekład dosłowny. To samo słowo oznacza „potomstwo”, a w dwuznaczności tej przekazanie życia utożsamiane jest z przedłużeniem życia tego, który je przekazał. Zob. też komentarz do wersetu Łk 1,55 oraz por. to miejsce z całą przypowieścią o siewcy (słowo sperma po grecku określa również nasiona roślin).

20 „Umierając nie wypuścił nasienia” (apothneskon ouk afeken sperma) oraz 22 „nie wypuściło nasienia” (ouk afekan sperma) – przekład dosłowny, który wprost powtarza czasownik z 19 – „nie wypuści dziecka” (me afe teknon), jeszcze raz podkreślając życiową rolę dziecka jako przedłużenia życia ojca, co cały ludzki żywot ukazuje jako jednoczesne umieranie i przekazywanie życia. Por. też J 12,24 z komentarzem!

21 „Nie pozostawiając” (me katalipon) – powtarza się czasownik z wersetu 19, co wymownie łączy zarazem przeciwstawione sobie „pozostawienie żony (kobiety)” z „nie pozostawieniem nasienia”.

22 „Wszystkich” (panton) – może odnosić się do wszystkich tych zdarzeń, do wszystkich mężów, a także określać żonę – kobietę, która była żoną ich wszystkich.