Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Mt 1,1-16.18-23
Przekład: 

Zwój zrodzenia Jezusa Chrystusa syna Dawida, syna Abrahama.

2 Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba, Jakub zaś zrodził Judę i braci jego,

3 Juda zaś zrodził Faresa i Zarę z [matki] Tamar, Fares zaś zrodził Ezrona, Ezron zaś zrodził Arama,

4 Aram zaś zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona, Naasson zaś zrodził Salmona,

5 Salmon zaś zrodził Booza z [matki] Rachab, Booz zaś zrodził Obeda, z [matki] Rut, Obed zaś zrodził Jessego,

6 Jesse zaś zrodził króla Dawida, Dawid zaś zrodził Salomona z tej, [co była] Uriasza,

Salomon zaś zrodził Roboama, Roboam zaś zrodził Abiasza, Abiasz zaś zrodził Asę,

Asa zaś zrodził Jozafata, Jozafat zaś zrodził Jorama, Joram zaś zrodził Ozjasza,

Ozjasz zaś zrodził Joatama; Joatam zaś zrodził Achaza, Achaz zaś zrodził Ezechiasza,

10 Ezechiasz zaś zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amosa, Amos zaś zrodził Jozjasza,

11 Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego za niewoli babilońskiej,

12 Zaś po niewoli babilońskiej Jechoniasz zrodził Salatiela, Salatiel zaś zrodził Zorobabela,

13 Zorobabel zaś zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził Eliakima, Eliakim zaś zrodził Azora,

14 Azor zaś zrodził Sadoka, Sadok zaś zrodził Achima, Achim zaś zrodził Eliuda,

15 Eliud zaś zrodził Eleazara, Eleazar zaś zrodził Mattana, Mattan zaś zrodził Jakuba,

16 Jakub zaś zrodził Józefa męża Maryi, z której zrodzony został Jezus nazywany Chrystusem.

18 Jezusa Chrystusa zrodzenie było tak: po zaślubieniu matki Jego Maryi Józefowi, zanim zeszli się oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego.

19 Józef zaś mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej ośmieszyć, zechciał tajnie ją odesłać.

20 Kiedy zaś to roztrząsał, oto anioł Pana ukazał mu się mówiąc:

„Józefie synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi żony swojej, to bowiem, [co] w niej zrodzone, z Ducha jest Świętego.

21 Urodzi zaś Syna i nazwiesz Imię Jego Jezus, On bowiem uratuje lud swój z ich grzechów.

22 To zaś całe stało się jest, aby spełniło się to, [co] powiedziane od Pana przez proroka, mówiącego:

23 Oto dziewica w łonie będzie nosiła i pocznie Syna, i nazwą imię Jego Emmanuel, co jest tłumaczone: Z nami Bóg”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia z dnia 17 grudnia (wersety Mt 1,1-16) oraz Ewangelia z dnia 18 grudnia (wersety Mt 1,18-23).