IX niedziela w ciągu roku – władza mowy

Łk 7,1-10
Przekład: 

1 Skoro już spełnił wszystkie rzeczy swoje w słuchach ludu, wszedł do Kafarnaum.

2 Setnika zaś jakiegoś sługa, który był mu drogi, źle się mający, skonać miał.

3 Usłyszawszy zaś o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby, przyszedłszy, wyratował sługę jego.

4 Oni zaś, przybliżywszy się ku Jezusowi, przywoływali Go gorliwie, mówiąc że:

„Wart jest, by mu to przydać, 5 umiłował bowiem naród nasz i synagogę on nam zbudował!”

6 Jezus więc poszedł z nimi.

Gdy zaś z dala był od domostwa, posłał już przyjaciół setnik, mówiąc Mu:

„Panie, nie zdzieraj się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod mój dach.

7 Dlatego i siebie samego nie godziłem, byś Ty wszedł. Powiedz jednak Logosem i będzie uleczony mój chłopiec!

8 I ja bowiem człowiek jestem pod władzą zaordynowany, mający pod sobą żołnierzy. I mówię temu: Idź, i idzie; i innemu: Przyjdź, i przychodzi; i słudze mojemu: Uczyń to, i czyni”.

9 Usłyszawszy zaś to, Jezus zadziwił się nim i, obróciwszy się, dołączającemu do Jego drogi tłumowi powiedział:

„Mówię wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem!”.

10 I zawróciwszy do domu, ci którzy zostali wysłani, sługę znaleźli w zdrowiu.

Uwagi: 

1 „Rzeczy” (remata) – również „słowa” (por. polski czasownik „rzec”).

„W słuchach ludu” (eis tas akoas tou laou) – przekład dosłowny. Akoe znaczy „słuch”, „zmysł słuchu”, a także „to, co jest słyszane”.

2 „Setnika” (hekatontarchou) – centuriona, rzymsykiego dowódcy, władającego setką żołnierzy (złożenie słów hekaton oraz arche).

„Drogi” (entimos) – szanowany i ceniony. Jest to złożenie przyimka „w” (en) oraz słowa time („szacunek”, „cena”).

3 „Wyratował” (diasosei) – również „wybawił”.

4 „Przybliżywszy się” (paragenomenoi) – dosłownie „stawszy się przy”, złożenie przyimka para („przy”) oraz czasownika gignomai.

„Wart” (aksios) – grecki przymiotnik pochodzi od wieloznacznego czasownika ago („prowadzić”, ciągnąć”) i pierwotnie znaczy „wyrównujący (tj. odpowiednio podciągający w górę) przeciwległą szalę wagi”.

6 „Nie zdzieraj się” (me skyllou) – dosłownie „nie obdzieraj się ze skóry”, co ma oczywiście znaczenie przenośne „nie trudź się”.

„Godzien” (hikanos) – „wystarczający”, „wystarczająco znaczny”.

7 „Logosem” (logo) – nie chodzi tutaj przede wszystkim o powiedzenie „tylko jednego słówka”, lecz o uporządkowaną rozumną mowę – Logos, który spełnia się w słuchających mocą Wypowiadającego, zgodnie z tym, co jest wyjaśnione w wersecie 1.

„Siebie samego nie godziłem” (oude hemauton eksiosa) – nie uważałem siebie za godnego (aksios), a zarazem, z przekonany o moim braku godności, „nie prosiłem”, „nie godziłem się ze sobą na to, żebyś...": takie dwa, w szczególny sposób ze sobą powiązane, ma ten czasownik znaczenia. O słowie aksios („godzien”, „wart”) zob. wyżej komentarz do wersetu 4.

„Chłopiec” (pais) – wyraz wystepuje również w znaczeniu „sługa”, podobnie jak łac. puer.

8 „Zaordynowany” (tassomenos) – „umieszczony w hierarchii władzy”. Setnik podkreśla tym słowem, że jego władza nad podwładnymi wynika z tego, że sam podlega władzy innych (por. J 19,11).

9 „Zadziwił się” (ethaumasen) – czasownik, zazwyczaj w Biblii określający ludzi zadziwionych dziełami Boga, tutaj odnosi się do Jezusa!

10 „W zdrowiu” (hygiainonta) – zdrowie jest tu wyrażone czasownikowo, jednym greckim czasownikiem „być w zdrowiu”.