Święto Świętego Benedykta Opata – co to będzie?

Mt 19,27-29
Przekład: 

27 Wtedy, rozsądziwszy, Piotr Mu powiedział:

„Oto my opuściliśmy wszystko i dołączyliśmy do Twojej drogi, co więc nam będzie?”

28 Jezus zaś powiedział im:

„Amen mówię wam, że wy, którzy dołączyliście do mojej drogi, w ponownym zrodzeniu, kiedy usiądzie Syn Człowieczy na tronie chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela!

29 I wszystek ktokolwiek opuścił domostwa lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola dla imienia mojego, stokrotnie weźmie i życie wieczne prawnie odziedziczy”.

Uwagi: 

27 „Co więc nam będzie” (ti ara estai hemin) – przekład dosłowny, pomimo innego, zazwyczaj negatywnego sensu tego idiomu w języku polskim. Po grecku czasownik „być” połączony z celownikiem wyraża relację przynależności, własności lub posiadania, w szerokim sensie. Pytanie Piotra w ten sposób wyrażone nie wydaje się więc roszczeniowe, ale raczej wynika z poprzedzającego tę wymianę zdań kontekstu (Mt 19,24: bogatemu nie jest łatwo wejść do Królestwa Boga).

28 „W ponownym odrodzeniu” (en te palingenesia) – wyraz pochodzi od słowa „znowu” (palin) oraz od czasownika gignomai.