poniedziałek XVI tygodnia w ciągu roku – przez żołądek do serca

Mt 12,38-42
Przekład: 

38 Wtedy rozsądzili Mu niektórzy z pisarzy i z faryzeuszy, mówiąc:

„Nauczycielu, chcemy od Ciebie znak zobaczyć!”

39 On zaś, rozsądziwszy, powiedział im:

„Ród nikczemny i cudzołożny znaku poszukuje i znak nie będzie mu dany, jeżeli nie znak Jonasza proroka!

40 Jak bowiem był Jonasz w łonie morskiego potwora, trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi, trzy dni i trzy noce.

41 Mężowie Niniwici powstaną z tym rodem w sądzie i osądzą go, bo nawrócili się na rozgłaszanie Jonasza, i oto tutaj więcej od Jonasza!

42 Królowa Południa zbudzona zostanie z tym rodem w sądzie i osądzi go, ponieważ przyszła z krańców ziemi usłyszeć mądrość Salomona, i oto tutaj więcej od Salomona!”

Uwagi: 

Dzisiejsza mowa Jezusa została już skomentowana w redakcji Łukaszowej jako Ewangelia środy I tygodnia Wielkiego Postu.

39nn „Ród” (genea) – zob. komentarz do wersetu Łk 11,29.

40 „Morskiego potwora” (tou ketous) – znaczenie wybrane w przekładzie jest Homerowe i Arystotelesowe, obecne również w Księdze Jonasza w wersji Septuaginty (Jon 2,1). Ten sam wyraz ketos znaczy jednak również „przepaść”, „otchłań”, a obydwa sensy w starożytnej kosmologii ściśle łączyły się ze sobą, co potwierdza chociażby werset Jon 2,3b LXX: „Z łona hadesu krzyku mego wysłuchałeś, głosu mojego”.

„W sercu” (en te kardia) – odpowiada „łonu” (40koilia) morskiego potwora, gdyż „łono” to tutaj całe wnętrzności, a nie tylko rozrodcza ich część. W podobnym znaczeniu, co „serce” – określając intymne wnetrze człowieka – słowo koilia występuje też np. w wersecie J 7,38.

41 „Powstaną” (anastesontai) oraz 42 „zbudzona” (egerthesetai) – czasowniki te w Nowym Testamencie odnoszą się do zmartwychwstania umarłych.

42 „Królowa Południa” (basilissa notou) – zob. komentarz do wersetu Łk 11,31.