Uroczystość Świętej Rodziny – odrośl

Mt 2,13-15.19-23
Przekład: 

13 Skoro zaś oni oddalili się, oto anioł Pana jawi się we śnie Józefowi, mówiąc:

„Zbudziwszy się, przyjmij Dziecię i Jego matkę.

 I uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż ci powiem, ma bowiem Herod szukać Dziecięcia, aby je zgubić”.

14 On zaś, zbudziwszy się, przyjął Dziecię i matkę Jego nocą i oddalił się do Egiptu,

15 I był tam aż do śmierci Heroda, aby wypełniło się to, co powiedziane od Pana przez proroka, mówiącego:

„Z Egiptu zawołałem Syna mojego”.

19 Skoro zaś skonał Herod, oto anioł Pana jawi się we śnie Józefowi w Egipcie, 20 mówiąc:

„Zbudziwszy się, przyjmij Dziecię i Jego matkę.

I wyruszaj do ziemi Izraela, umarli są bowiem szukający duszy Dziecięcia”.

21 On zaś, zbudziwszy się, przyjął Dziecię i matkę Jego.

I wszedł do Ziemi Izraela.

22 Usłyszawszy zaś, że Archelaos króluje Judeą zamiast ojca swojego Heroda, przestraszył się tam odchodzić. Natchniony zaś we śnie, oddalił się do krainy Galilei.

23 I przyszedłszy, zadomowił się w mieście mówionym Nazaret, by spełniło się powiedziane przez proroków, że Nazarejczykiem będzie zawołany.

Uwagi: 

Wersety 13-15 zostały już skomentowane jako początek Ewangelii święta Świętych Młodzianków męczenników.

19 „Skonał” (teleutesantos) – również „skończył się”.

20 „Przyjmij” (paralabe) oraz 21 „przyjął” (parelabon) – zob. komentarz do wersetów 13 oraz 14.

20 „Szukający” (dzetountes) – przekład dosłowny, ale również „podążający za”, „pożądający”, „nastawający”, „domagający się”.

22 „Natchniony” (chrimatisthes) – w klasycznej, pogańskiej grece „natchniony przez wyrocznię”. Zastanawiające jest, że to samo słowo użyte zostało kilka wersetów wczesniej w odniesieniu do pogańskich mędrców (Mt 2,12).

23 „Nazarejczykiem” (Nadzoraios) – przypuszczalnie jest to nawiązanie do hebarajskiego syrazu „odrośl” z mesjańskiego proroctwa Księgi Izajasza (Iz 11,1).