piątek VII tygodnia w ciągu roku – związek

Mk 10,1-12
Przekład: 

1 I stamtąd powstawszy, przychodzi w granice Judei i Zajordania, i współpodróżują znowu tłumy ku Niemu.

I, jak miał zwyczaj, znowu ich nauczał.

2 I podszedłszy, faryzeusze wypytywali Go: „Czy można człowiekowi żonę odwiązać?”, próbując Go.

3 On zaś, rozsądziwszy, powiedział im:

„Co wam przykazał Mojżesz?”

4 Oni zaś powiedzieli:

„Pozwolił Mojżesz zwój odstąpienia napisać i odwiązać”.

5 Jezus zaś powiedział im:

„Ku zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie., 6 od początku zaś stworzenia męskim i żeńskim uczynił ich.

7 Dlatego zostawi człowiek ojca swego i matkę i przylgnie do żony swojej. 8 I będą dwoje aż do ciała jednego, tak że już nie są dwa, ale jedno ciało.

9 Co więc Bóg razem zaprzągł, człowiek niech nie oddziela!”

10 I w domu znowu uczniowie wypytywali Go o to.

11 I mówi im:

„Ktokolwiek odwiąże żonę swoją i poślubi inną, cudzołoży przeciwko niej. 12 I jeżeli ona, odwiązawszy swojego męża, poślubi innego, cudzołoży”.

Uwagi: 

1 „Miał zwyczaj” (hos eiothei) – czasownik powiązany ze słowem ethos („zwyczaj przepisany [moralnym] prawem”), por. też polskie słowo „etos”.

2 „Można” (eksestin) – w pierszym znaczeniu „wolno” czyli „nie jest zabronione”. Można jednak doszukiwać się tutaj też sensu „jest możliwie”.

2, 4, 11, 12 „Odwiązać” (apolysai) – przekład dosłowny, również „uwolnić” - por. też komentarz do 9.

4 „Zwój odstąpienia” (biblion apostaseos) – przekład dosłowny. Jest to termin prawny, występujący w Septuagincie jako przekład hebrajskiego wyrażenia sefer keritut, określającego dokument rozwodowy (Pwt 24,1).

6 Rdz 1,27 LXX.

7-8 Rdz 2,24 LXX.

9 „Razem zaprzągł” (synedzeuksen) – zaprzągł do jednego jarzma. Pierwotnie mówiło się tak o zwierzętach pociągowych, jednak czasownik ten odnosi się do małżeństwa również w tekstach klasycznych pisarzy pogańskich.

„Nie oddziela” (me choridzeto) – etymologocznie czasownik ten pochodzi od słowa chora, oznaczającego pusty obszar znajdujący się pomiędzy rzeczami, które są od siebie oddzielane.