sobota XIX tygodnia w ciągu roku – co nałożyć dzieciom

Mt 19,13-15
Przekład: 

13 Wtedy ofiarowane zostały Mu dzieci, aby ręce im nałożył i się pomodlił, uczniowie zaś je skarcili.

14 Jezus zaś powiedział:

„Odpuście dzieci i nie odcinajcie ich przyjścia ku mnie, takichże bowiem jest Królestwo Niebios”.

15 I nałożywszy im ręce, odszedł stamtąd.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana w redakcji Ewangelii św. Marka.

13 „Ofiarowane zostały” (prosenechthesan) – zob. komentarz do Mk 10,13.

„Nałożył im” (epithe autois) oraz 15 „nałożywszy im” (epitheis autois) – przekład jest zamierzoną kalką ze składni oryginału, ukazującej bezpośrenią intymność gestu Jezusa.

„Skarcili” (epetimesan) – „nałożyli karę”. Przedrostek „na” (epi) wyraża „odgórność” kary i przez podobieństwo podkreśla kontrast tego miejsa z czasownikiem „nałożył” (zob. wyżej). Natomiast wyraz, od którego pochodzi czasownik epitimeo, to rzeczownik time, pierwotnie oznaczający „godność” lub „wartość”, skąd dopiero znaczenia „cena”, „kara”.