Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata roku B – krytyczne kryteria

J 18,33b-37
Przekład: 

33 Wszedł więc znowu do pretorium Piłat i zawołał Jezusa, i powiedział Mu:

„Ty jesteś Królem Żydów?”

34 Rozsądził Jezus:

„Od samego siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie?”

35 Rozsądził Piłat:

„Czyż ja Żydem jestem? Naród twój i arcykapłani mnie ciebie wydali. Co uczyniłeś?”

36 Rozsądził Jezus:

„Królestwo moje nie jest z tego świata. Jeżeli z tego świata byłoby królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.

37 Powiedział więc mu Piłat:

„Czyż królem więc nie jesteś?”

Rozsądził Jezus:

„Ty mówisz, że królem jestem. Ja na to narodzony zostałem jestem i na to przyszedłem jestem na świat, abym zaświadczył prawdzie. Każdy będący z prawdy słucha głosu mojego”.

Uwagi: 

„Rozsądził” (apekrithe) – również „odpowiedział z rozmysłem”, czasownik ten składa się jednak z przedrostka apo („od”) oraz z czasownika prostego krino („sądzić”, por. polskie „krytyk”, „kryterium” itp.)