wtorek XXIII tygodnia w ciągu roku – żółte stłumienie

Łk 6,12-19
Przekład: 

12 Stało się zaś w tych dniach, że wyszedł On na górę, aby się modlić, i nocujący był w modlitwie Bożej.

13 I kiedy stał się dzień, przywołał uczniów swoich, skoro wybrał z nich dwunastu, których i apostołami nazwał: 14 Szymona, którego i nazwał Piotrem, i Andrzeja brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, 15 i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona wołanego gorliwcem, 16 i Judę Jakubowego, i Judę Iskariotę, który stał się zdrajcą.

17 I zstąpiwszy z nimi, stanął na miejscu równinnym, i tłum wielki uczniów Jego, i pełne mnóstwo ludu z wszystkiej Judei i Jeruzalem, i z nadbrzeżnego Tyru i Sydonu, 18 którzy przyszli usłyszeć Go i zostać uleczonymi ze swoich chorób; i przytłumieni od duchów nieczystych uzdrawiani byli.

19 I wszystek tłum szukał dotknięcia Jego, bo moc od Niego wychodziła i wszystkich leczyła.

Uwagi: 

18 „Przytłumieni” (enochloumenoi) – imiesłów od czasownika enochleo („dręczyć”, „przeszkadzać”, „powodować chorobę”, „zatruwać”). Czasownik ten związany jest z rzeczownikiem ochlos („tłum”, 17 oraz 19), który ma podobnie negatywne konotacje jak jego polski odpowiednik. Jednak po grecku „tłum” (ochlos) wiązać można także brzmieniowo (czyli również, w biblijnym sensie, etymologicznie) z „wylewaniem” (cheo) oraz z „żółcią” (chole, por. Mt 27,34; Dz 8,23). Na powiązanie „zatruwania” (tenże czasownik enochleo) z „gorzką żółcią” (chole) wskazuje też werset Hbr 12,15, cytujący, w wersji przekazanej przez część rękopisów Septuaginty, grecki przekład wersetu Pwt 29,17. Idąc mianowicie za aleksandryjskim wariantem Septuaginty, zamieniając miejscami literę omikron z literą chi, werset Hbr 12,15 czasownikiem enochle („zatruwa”) zastępuje słowa „w żółci” (en chole), w innych przekazach wiernie przełożone z hebrajskiego oryginału Starego Testamentu. Podobnej gry słów – pomiędzy rzeczownikiem „tłum” (ochlos) a czasownikiem „wylewać gorzką żółć”, „wściekać się” (cholao) – można doszukiwać się także w wersetach J 7,20-23.