czwartek XIII tygodnia w ciągu roku – żądza i władza

Mt 9,1-8
Przekład: 

1 I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi kraniec i wszedł do swojego własnego miasta.

2 I oto przynosili mu paralityka na łoże rzuconego.

I zobaczywszy Jezus wiarę ich, powiedział paralitykowi:

„Odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy!”

3 I oto niektórzy z pisarzy powiedzieli w sobie:

„On bluźni!”

4 I zobaczywszy Jezus ich zamysły, powiedział:

„Po co zamyślacie przewrotności w sercach swoich? 5 Co bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy powiedzieć: Wstawaj i stąpaj?

6 Abyście zaś wiedzieli, że władzę ma Syn Człowieczy na Ziemi odpuszczać grzechy – mówi wtedy paralitykowi: Powstawszy podnieś łoże i idź do domu swojego!”

7 I powstawszy, odszedł do domu swojego.

8 Zobaczywszy zaś, tłumy przestraszyły się i wychwalały Boga, który taką władzę dał ludziom.

Uwagi: 

Uzdrowienie paralityka zostało już przełożone i skomentowane w przekazach Ewangelii Łukaszowej oraz Markowej.

2 „Przynosili” (proseferon) – ten sam czasownik, zwłaszcza w kontekście przynoszenia darów ofiarnych, tłumaczy się także jako „ofiarowywać” (por. polskie „prosfora”).

2 i 6 „Paralityk” (paralytikos) – etymologicznie wyraz ten pochodzi od czasownika para-lyo i znaczy „wewnętrznie rozwiązany”: taki, którego sąsiednie, integrujące go połączenia nerwowe, zostały od siebie wzajemnie odzielone, co spowodowało paraliż. W kontekście wystepującego obok wyrazu „władza” można miejsce to zestawić z wersetem Mt 18,18: „Ile związalibyście na ziemi, będzie związane w niebie, i ile rozwiązalibyście na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Por. też Mt 16,19 oraz Mt 28,18.

2 „Rzuconego” (beblemenon) – przekład dosłowny.

4 „Zamysły” (enthymeseis) – myśli, które rozpoczynają się w pożądliwej, według Platońskiej klasyfikacji, części duszy (to epithymetikon, od słowa thymos, oznaczającego m.in. „żądzę”). Ten sam rdzeń ma także występujący tuż obok grecki czasownik enthymeomai, również bardzo niedokładnie przełożony tym samym rdzeniem polskiego czasownika „zamyślać”.

5, 6 i 7 „Powstać” (egeiro) – również „obudzić się”, a w tekstach NT także „zmartwychwstać”.

6 „Mówi wtedy paralitykowi” (tote legei to paralytiko) – zob. komentarze do wersetów Łk 5,24 oraz Mk 2,9-11!

6 i 8 „Władzę” (eksousian) – ten grecki wyraz jest wieloznaczny podobnie jak jego polski odpowiednik tutaj użyty: odnosi sie on zarówno do władania nad sobą (czyli np. do „odzyskiwania władzy w nogach”), jak i do władzy nad innymi ludźmi.