czwartek XXV tygodnia w ciągu roku – szukanie zguby?

Łk 9,7-9
Przekład: 

7 Usłyszał zaś Herod tetrarcha wszystko, co się stawało, i gubił się przez to, co było mówione: przez niektórych, że Jan zbudzony został z martwych, 8 przez niektórych zaś, że Eliasz ukazany został, [przez] innych zaś, że prorok któryś [z] przodków powstał.

9 Powiedział zaś Herod:

„Jana ja zdekapitowałem. Kim zaś jest ten, o którym słyszę takie [rzeczy]?”

I szukał ujrzenia Jego.

Uwagi: 

7 „Zbudzony został” (egerthe) oraz 8 „ukazany został” (efane) to formy tzw. passivum divinum, czyli strony biernej, tutaj podkreślającej, podobnie jak czasownik gignomai, ukryte w opisywanych nią wydarzeniach działanie Samego Boga.

8 „Prorok któryś [z] przodków” (profetes tis on archaion) – przymiotnik archaios, urzeczownikowiony tutaj przez rodzajnik, znaczy między innymi „starożytny”, „pierwotny”, „pierwszorzędny”, a jego pochodzenie od rzeczownika arche („początek”, „władza”, „zasada”) pozostaje ściśle powiązane z poszukiwaniem Pana Jezusa przez Heroda. Wszystkie słuchy dochodzące do uszu Heroda są zresztą, paradoksalnie, prawdziwe: Jan Chrzciciel rzeczywiście po śmierci zmartwychwstał, Eliasz przyszedł (Mt 17,12!), a Jezus powstał jako prorok rzeczy pierwszych i najdawniejszych, wyjaśniając sens wszystkich poprzedzających Go proroków. Te wielkie wydarzenia jawią się jednak tutaj jako zaledwie drobiazgi wobec cudownego wcielenia Syna Bożego.

9 „Ujrzenia” (idein) – w oryginale bezokolicznik czasownika w aspekcie dokonanym, przełożony tutaj na język polski rzeczownikowo.