XXXII niedziela w ciągu roku – powstanie życia

Łk 20,27-38
Przekład: 

27 Poszedłszy zaś niektórzy z saduceuszy, mówiący że [zmartwych]powstania nie ma, wypytywali Go mówiąc:

28 „Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, jeżeli kogoś brat mający żonę umrze i byłby on bezdzietny, aby wziął brat jego żonę i sprawi, że znów powstanie nasienie bratu jego.

29 Siedmiu więc braci było i pierwszy, wziąwszy żonę, umarł bezdzietny.

30 I drugi, 31 i trzeci wziął ją, tak samo zaś i siedmiu nie pozostawiło dzieci i umarło.

32 Później zaś i żona umarła.

33 Żona zaś w [zmartwych]powstaniu kogo z nich stanie się żoną? Siedmiu bowiem miało ją za żonę!”

34 i powiedział im Jezus:

„Synowie wieku tego żenią się i wychodzą za mąż, 35 ci zaś, co warci będą utrafić wieku tamtego i powstania z martwych, ani nie żenią się, ani nie są wydawane za mąż.

36 Nawet bowiem umrzeć już nie mogą, równi aniołom bowiem są i synami są Boga, [zmartwych]powstania będąc synami.

37 Że zaś budzeni są umarli, [to] i Mojżesz ujawnił przy Krzewie, jako mówi Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba.

38 Bóg zaś nie jest zmarłych, ale żywych, wszyscy bowiem Nim żyją”.

Uwagi: 

Dzisiejsza rozmowa Jezusa z saduceuszami została już przełożona i skomentowana w redakcji Ewangelii Mateuszowej.

27nn [zmartwych]powstanie (anastasis) – po grecku dosłownie „powtórne wstanie do góry”, od czasownika histemi („stać”) z przedrostkiem ana („w górę”, „powtórnie”).

28 „Sprawi, że znów powstanie” (eksanastese) – czasownik ten zawiera omówione przed chwilą słowo anastasis z dodatkowym przedrostkiem ek („z”, „od”), co wyraźnie pokazuje, że już w samym pytaniu Saduceuszy, opartym na Starym Testamencie, zawarta jest negacja ich poglądu o rzekomym braku zmartwychwstania. Wynika stąd również, że przekazywanie śmiertelnego życia na ziemi istotnie łączy się z życiem wiecznym i nieśmiertelnym.