piątek XXXIV tygodnia w ciągu roku – przykład przyszłego przejścia

Łk 21,29-33
Przekład: 

29 I powiedział im przykład:

„Zobaczcie figowiec i wszystkie drzewa, 30 kiedy już przedłożą. Patrząc od samych siebie poznajecie, że już blisko ciepło.

31 Tak i wy, kiedy zobaczycie, że te [rzeczy] się stają, poznawajcie to, że blisko jest Królestwo Niebios.

32 Amen mówię wam to, że nie przejdzie ród ten aż wszystko się stanie.

33 Niebo i ziemia przejdą, logosy zaś moje nie przejdą”.

Uwagi: 

30 „Przedłożą” (probalosin) – przekład dosłowny, etymologiczny: „wyrzucą naprzód”, „wyłożą naprzód”, „wyjdą naprzód” lub też „popchną naprzód”, co zapewne nawiązuje do podobnie zbudowanego słowa „przykład” (parabole) z wersetu 29, tłumaczonego zazwyczaj jako „przypowieść”. Obydwa te wyrazy pochodzą od czasownika ballo („kłaść”, „rzucać”), ale mają różne przedrostki.

30 i 31 „Poznajecie” oraz „poznawajcie” (ginoskete) – po grecku formy te są identyczne. Można je zinterpretować zarówno jako tryb oznajmujący – „poznajecie” – jak i rozkazujący – „poznawajcie”.

30 „Ciepło” (theros) – ciepła pora roku, pora dojrzewania, w Polsce lato.

31 „To, że” (hoti) – można również tłumaczyć spójnikiem przyczynowym „ponieważ”.

32 „Wszystko się stanie” (panta genetai) – por. w Prologu Janowym werset J 1,3.

32 i 33 „Przejdzie”, „przejdą” (formy czasownika parerchomai) – przekład dosłowny, pomimo, zdawałoby się, zręczniejszego po polsku czasownika „przeminąć”. Nie chodzi tutaj jednak chyba tylko i wyłącznie o przemijające zewnętrzne okoliczności, lecz także o przechodzenie z istnienia do nieistnienia lub o przechodzenie z jednego stanu w inny stan.