sobota III tygodnia Okresu Wielkanocnego – ciężki chleb

J 6,55.60-69
Przekład: 

55 „Ciało bowiem moje prawdziwy jest posiłek i krew moja prawdziwy jest napój”.

60 Wielu więc z uczniów Jego usłyszawszy, powiedziało:

„Twardy jest ten logos, kto może go słuchać?”

61 Poznawszy zaś Jezus, że szemrają wokół tego Jego uczniowie, powiedział im:

„To was podcina? 62 Jeżeli więc zobaczylibyście Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był przedtem?...

63 Duch jest życie czyniący, ciało nic nie pomaga. Rzeczy, które przemówiłem jestem wam: Duch jest i życie jest, 64 lecz są z was ci, którzy nie wierzą”.

Wiedział był bowiem od początku Jezus, którzy są niewierzący i kto jest tym, co Jego wyda, 65 i mówił:

„Dlatego powiedziałem jestem wam, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie jest mu dane od Ojca”.

66 Stąd wielu z uczniów Jego odeszło do tyłu i już z Nim nie stąpali.

67 Powiedział więc Jezus dwunastu:

„Czy i wy chcecie odciągnąć?”

68 Odpowiedział mu Szymon Piotr:

„Panie, do kogo odejdziemy? Życia wiecznego masz rzeczy! 69 I my uwierzyliśmy jesteśmy, i poznaliśmy jesteśmy, że Ty jesteś świętym Boga!”

Uwagi: 

60 „Twarda” (skleros) – również „sucha”.

61 „Szemrają” (gongydzousin) – zob. komentarz do Łk 5,30.

61 „Podcina” (skandalidzei) – dosłownie „doprowadza do potknięcia”, „kładzie wam przeszkodę pod nogi” – taka przeszkoda to po grecku skandalon, skąd polskie słowo „skandal” - zgorszenie. Tutaj Jezus mówi jednak, że „zgorszenie” spowodowane jest Jego mową – Logosem!

63 „Życie czyniący” (dzoopoioun) – po grecku jedno słowo, imiesłów: „życioczyniący”.

„Ciało nic nie pomaga” (sarks ofelei ouden) – postawić można pytanie, jak to rozumieć w kontekście użycia tego samego wyrazu „ciało” (sarks) na określenie ciała Pana Jezusa, które trzeba spożywać (J 6,51-56), aby mieć życie. To samo wyrażenie ouden ofelei występuje także w wersecie Mt 27,24.

63 i 68 „Rzeczy” (remata) – wyraz ten znaczy również „słowa” i pojawia się tutaj jako synonim rozszerzający znaczenie wyrazu logos (60).

64 „Od początku” (eks arches) – wydaje się, że trzeba łączyć ten „początek” (arche) z logosem z wersetu 60 oraz z „ciałem” z wersetu 63 i przeczytać dzisiejszą Ewangelię jako kolejny komentarz do Janowego Prologu...

66 „Stąpali” (periepatoun) – również „chodzili”, ale tutaj w sensie „postępowania za mistrzem”, czasownikiem tym określano bowiem członków szkoły filozoficznej Arystotelesa – tzw. perypatetyków.

67 „Odciągnąć” (hypagein) – przekład dosłowny. Jest to inny wyraz, niż wystepujący w wersetach 66 i 68 czasownik „odchodzić” (aperchomai).