Święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – oliwa do ognia

Mt 25,1-13
Przekład: 

1 Wtedy upodobni się Królestwo Niebios dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie pana młodego.

2 Pięć zaś z nich było głupich i pięć pojętnych.

3 Głupie bowiem, wziąwszy lapmy swoje, nie wzięły ze sobą oliwy, 4 pojętne zaś wzięły oliwę w naczyniach razem z lampami swoimi.

5 Skoro zaś zwlekał pan młody, usnęły i spały.

6 O północy zaś stał się jest krzyk: „Oto pan młody, wychodźcie na napotkanie jego!”

7 Wtedy zbudzone zostały wszystkie panny owe i przygotowały lampy swoje.

8 Głupie zaś pojętnym powiedziały: „Dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną!”

9 Odpowiedziały zaś pojętne mówiąc: „Oby kiedy nie zabrakło nam i wam! Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”

10 Kiedy zaś one odeszły, przyszedł pan młody i te gotowe weszły z nim w zaślubiny, i drzwi zostały zamknięte.

11 Później zaś przychodzą i pozostałe panny, mówiąc: „Panie, panie, otwórz nam!”

12 On zaś rozsądziwszy, powiedział: „Amen mówię wam, nie znam was!”

13 Czuwajcie więc, bo nie wiecie dnia ani godziny.

Można też dzisiaj przeczytać Ewangelię Mt 16, 24-27, przełożoną i skomentowaną 5 sierpnia 2016.

Uwagi: 

1 „Upodobni się” (homoiothesetai) – również „zostanie upodobnione”.

2nn „Głupie” (morai) – również „szalone”.

Pojętne (fronimoi) – słowo to łączy w sobie tzw. praktyczną mądrość życiową z umiejętnością (łac. prudentes).

5 „Zwlekał” (chronizontos) – dosłownie (od rzeczownika chronos) „czasował”.

6 „O północy” (meses de nyktos) – dosłownie „w środku nocy”, co można rozumieć nie tylko w sensie czasowym.

7 „Przygotowały” (ekosmesan) – również „przyozdobiły”. Czasownik pochodzi od wyrazu kosmos oznaczającego w grece klasycznej, poza znanym z Ewangelii Janowej znaczeniem „świat”, także porządek oraz piękno (por. polskie słowo „kosmetyka”).