wtorek IX tygodnia w ciągu roku – myśli myśliwych

Mk 12,13-17
Przekład: 

13 I posłali ku Niemu niektórych z faryzeuszy i z herodian, aby Go złowili logosem.

14 I przyszedłszy, mówią Mu:

„Nauczycielu! Wiemy, że prawdziwy jesteś i nikim się nie przejmujesz, nie patrzysz bowiem w oblicze ludzi, lecz nauczasz drogi Boga na prawdzie.

Wolno dać czynsz Cezarowi, czy nie? Dajmy, czy nie dajmy?”

15 On zaś, wiedzący ich obłudę, powiedział im:

„Co mnie próbujecie? Przynieście mi denara, abym obejrzał!”

16 Oni zas przynieśli.

I mówi im:

„Czyj obraz to i inskrypcja?”

Oni zaś powiedzieli Mu:

„Cezara”.

17 Jezus zaś powiedział im:

„To, co Cezara, oddajcie Cezarowi, i to, co Boga, [oddajcie] Bogu”.

I podziwiali Jego.

Uwagi: 

13 „Herodian” (herodianon) – członkowie żydowskiego stronnictwa powiązanego z dynastią herodiańską, kolaborującego z Rzymianami. Byli oni przeciwnikami faryzeuszy, a wspólna obecność obydwu stronnictw ma pozbawić Jezusa możliwości odpowiedzi, która zadowoliłaby poczucie sprawiedliwości wszystkich zainteresowanych. Podczas gdy herodianie przypuszczalnie oczekują odpowiedzi „płacić”, co zgorszy Żydów, a faryzeusze „nie płacić”, co będzie nie do przyjęcia dla pogan i kolaborantów, Pan Jezus godzi ich jednak odpowiedzią wymijającą, a jednocześnie konkretną.

Kojarzy się to miejsce chociażby z inną ewangeliczną rozmową o pieniądzach, w której ktoś prosi Pana Jezusa, aby pomógł mu On odzyskać zagarnięty przez brata spadek (Łk 12,13-15), tutaj jednak Pan Jezus postępuje inaczej i odpowiedzi wyraźnie udziela. Tam, gdzie broniącemu własnego interesu człowiekowi odpowiedź Bożej sprawiedliwości zdaje się oczywista, Pan Jezus jej nie udziela, podkreślając, że Boża sprawiedliwość przerasta to, co człowiekowi wydaje się konieczne i słuszne; natomiast tutaj, gdzie zdawałoby się, że dobrej i sprawiedliwej odpowiedzi po ludzku nie ma, odnajduje się ona jako prosty wniosek, wprost wynikający z założeń rozpatrywanej sytuacji.

„Złowili” (agreusosin) – również „upolowali”. Miejsce to wymownie pokazuje, że uczeni próbują pokonać Pana Jezusa bronią, która została dana człowiekowi na obraz Boży – rozumem – po czym sami za chwilę od tejże broni giną. O źródłowym powiązaniu rozumu z polowaniem por. także komentarz do wersetów Łk 5,1-11.

16 „Obraz” (eikon) – ten sam grecki wyraz występuje w opisie stworzenia człowieka na obraz Boży według wersji Septuaginty (Rdz 1,26-27 LXX).