3 stycznia – chrzest słowa mowa Janowa

J 1,29-34
Przekład: 

29 Nazajutrz widzi Jezusa przychodzącego ku niemu i mówi:

„Patrz: Baranek Boga znoszący grzech świata! 30 Tenże jest, dla którego ja powiedziałem: Za mną przychodzi mąż, co przede mną stał się jest, bo był mi pierwszy.

31 I ja nie poznałem Go byłem, lecz aby ujawniony został Izaelowi – dlatego przyszedłem ja, w wodzie zanurzając”.

32 I zaświadczył Jan, mówiąc że:

„Ujrzałem jestem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba i zamieszkał z Nim.

33 I ja nie poznałem Go byłem, lecz ten, co mnie posłał zanurzać w wodzie, Ów mi powiedział: Na kim zobaczyłbyś Ducha zstępującego i zamieszkującego z Nim, Tenże jest zanurzający w Duchu Świętym.

34 I ja widziałem jestem, i zaświadczyłem jestem, że Tenże jest Synem Boga”.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia jest Janowym opisem chrztu Pańskiego. W Ewangelii Janowej scena ta jest przedstawiona jako wypowiedziana przez Jana Chrzciciela, którego uczniem był najprawdopodobniej Jan Ewangelista.

29 „Przychodzącego” (erchomenon) – zob. komentarz m.in. do wersetów Mt 17,11-12 oraz Łk 7,20.

„Znoszący” (ho airon) zarówno „dźwigający”, „unoszący” jak i „wynoszący”, „zabierający”.

30 Niemalże dosłowne powtórzenie wersetu J 1,15.

32 „Jak gołębica” (hos peristeran) – zob. komentarz do wersetu Łk 3.22.