Niedziela Męki Pańskiej roku B – procesja

Mk 11,1-10; J 12,12-16
Przekład: 

Mk 11,1-19

1 I kiedy się przybliżają do Jerozolimy, do Betfage i Betanii ku Górze Oliwnej, odsyła dwóch z uczniów swoich 2 i mówi im:

„Wyruszajcie do tej osady co naprzeciw nas i wprost wszedłszy do niej znajdziecie źrebaka uwiązanego, na którym nikt nigdy [z] ludzi nie siadł, i rozwiązawszy go przyprowadźcie! 3 I jeżeli ktokolwiek wam powiedziałby: Co to czynicie? powiedzcie: Pan ma potrzebę jego i zaraz go odeśle tutaj znowu!

4 I odeszli, i znaleźli źrebaka uwiązanego do bramy, na zewnątrz przy obwodnicy, i rozwiązują go.

5 I niektórzy z tych, co tam stali byli, mówili im:

„Co czynicie rozwiązując źrebaka?!”

6 Oni zaś powiedzieli im wedle jako powiedział Jezus. I odpuścili ich.

7 I wiodą źrebaka ku Jezusowi, i narzucają mu swoje ubrania, i siadł na nim.

8 I liczni ubrania swoje ścielili na drogę, inni zaś gałęzie, wyciąwszy [je] z pól.

9 I z przodu ciągnący, i dołączający do Jego drogi krzyczęli:

„Hosanna! Błogosławiony przychodzący w Imię Pana! 10 Błogosławione przychodzące Królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna w wysokościach!”

 

J 12,12-16

12 Nazajutrz tłum liczny, co przyszedł na święto, usłyszawszy że przychodzi Jezus do Jerozolimy, 13 wziął gałęzie oliwne i wyszedł na napotkanie Jego. I wykrzykiwali:

„Hosanna! Błogosławiony przychodzący w Imię Pańskie i Król Izraela!”

14 Znalazłszy zaś Jezus osiołka, siadł na nim, wedle jako zostało jest napisane:

15 Nie bój się, córko Syjonu! Patrz: Król twój przychodzi, zasiadający na oślim źrebaku!

16 Tego nie poznali Jego uczniowie pierwej, lecz kiedy wychwalony został Jezus: wtedy wspomnieli, że to było o Nim napisane i to Jemu uczynili.

Uwagi: 

Jedną z dwóch powyższych perykop czyta się dzisiaj podczas uroczystej mszalnej procesji wejścia.