16 kwietnia – ciężki chleb

J 6,55.60-69
Przekład: 

55 Ciało bowiem moje [to] prawdziwy jest posiłek i krew moja prawdziwy jest napój.

60 Wielu więc z uczniów Jego, usłyszawszy, powiedziało: „Twarda jest ta mowa. Kto może jej słuchać?”

61 Poznawszy zaś Jezus, że szemrają wokół tego Jego uczniowie, powiedział im: „To was wytrąca z równowagi?

62 Jeżeli więc zobaczylibyście Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był przedtem?...

63 Duch jest życie czyniący, ciało nic nie pomaga. Rzeczy, które przemówiłem jestem wam: Duch jest i życie jest.

64 Ale są z was ci, którzy nie wierzą”. Wiedział był bowiem z początku Jezus, którzy są niewierzący i kto jest tym, który Go wyda, 65 i mówił:

„Dlatego powiedziałem jestem wam, że nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie jest mu dane od Ojca”.

66 Stąd wielu z uczniów Jego odeszło do tyłu i już z Nim nie stąpali.

67 Powiedział więc Jezus dwunastu: „Czy i wy chcecie odciągnąć?”

68 Odpowiedział mu Szymon Piotr: „Panie, do kogo odejdziemy? Życia wiecznego masz rzeczy!

69 I my uwierzyliśmy jesteśmy, i poznaliśmy jesteśmy, że Ty jesteś świętym Boga”.

Uwagi: 

60 „Twarda” (skleros) – również „sucha”.

„Mowa” (logos) – „wypowiedź”, również „rozum”.

61 „Szemrają” (gongydzousin) – zob. komentarz do Łk 5,30.

61 „Wyprowadza z równowagi” (skandalidzei) – dosłownie „doprowadza do potknięcia”, „kładzie wam przeszkodę pod nogi” – taka przeszkoda to po grecku skandalon, skąd polskie słowo „skandal” - zgorszenie. Tutaj Jezus mówi jednak, że „zgorszenie” spowodowane jest Jego mową – Logosem!

63 „Życie czyniący” (dzoopoioun) – po grecku jedno słowo, imiesłów „życioczyniący”.

„Ciało nic nie pomaga” (sarks ofelei ouden) – postawić należy pytanie, jak to miejsce wyjasnić w kontekście użycia tego samego wyrazu „ciało” (sarks) na określenie ciała Syna Człowieczego, które trzeba spożywać (J 6,51-56), aby mieć życie. To samo wyrażenie ouden ofelei występuje w Mt 27,24.

63 i 68 „Rzeczy” (remata) – wyraz ten znaczy również „słowa” i pojawia się tutaj jako synonim rozszerzający znaczenie słowa logos (60).

65 „Z początku” (eks arches) – można połączyć ten „początek” (arche) z logosem z wersetu 60 oraz z „ciałem” z wersetu 63 i przeczytać dzisiejszą Ewangelię jako komentarz do Prologu Janowego, co zapewne częsciowo wyjaśniłoby paradoks „trzeba spożywac ciało” – „ciało nic nie pomaga” z wersetu 63.

66 „Stąpali” (periepatoun) – „chodzili”, ale w sensie „postępowania za mistrzem”. Czasownikiem tym określano członków szkoły Arystotelesa – perypatetyków.

67 „Odciągnąć” (hypagein) – przekład dosłowny. Jest to inny czasownik niż wystepujący w 66 oraz 68 aperchomai.