Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

J 3,13-17
Przekład: 

13 I nikt nie wstąpił jest do nieba, chyba że ten, który z nieba zstąpił jest: Syn Człowieczy.

14 I wedle jako Mojżesz wywyższył węża w pustyni, tak aby wywyższony został trzeba Syn Człowieczy, 15 aby wszystek wierzący w Nim miał życie wieczne.

16 Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby wszystek wierzący w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne.

17 Nie posłał bowiem Bóg Syna na świat, aby świat osądził, ale aby został uratowany świat przez Niego.

Uwagi: 

Wersety 13-15, wraz z poprzedzającym je kontekstem, zostały skomentowane jako Ewangelia wtorku II tygodnia Okresu Wielkanocnego, natomiast wersety 16-17 jako Ewangelia środy II tygodnia Okresu Wielkanocnego.