czwartek VI tygodnia w ciągu roku – początki upomnień

Mk 8,27-33
Przekład: 

27 I wyszedł Jezus i uczniowie Jego ku osadom Cezarei Filipowej, i w drodze wypytywał uczniów swoich mówiąc: „Kim mówią ludzie że Ja Jestem?”

28 Oni zaś powiedzieli Mu, mówiąc że: „Janem Chrzcicielem i inni Eliaszem, inni zaś, że [to] jeden [z] proroków”.

29 I wypytywał On ich: „Wy zaś że kim jestem Mnie mówicie?” Rozsądziwszy zaś Piotr mówi Mu: „Ty jesteś Chrystus!”

30 I upomniał ich, by nikomu nie mówili o Nim.

31 I począł nauczać ich, że trzeba Synowi Człowieczemu wiele przejść i być wypróbowanym przez starszych i arcykapłanów, i pisarzy, i zostać zabitym, i po trzech dniach powstać.

32 I wszechrzeczą logos wypowiadał; i wziąwszy Go [na stronę], Piotr począł Go upominać.

33 On zaś, obróciwszy się i wejrzawszy uczniów swoich, upomniał Piotra i mówi: „Odejdź za mnie, szatanie, bo nie ważysz tego, co Boga, lecz to, co ludzi!”

Uwagi: 

Dzisiejsza rozmowa Jezusa z uczniami została już przełożona i skomentowana w przekazie Ewangelii Łukaszowej.

27 „Kim mówią ludzie że Ja Jestem?” (tina me legousin hoi anthropoi einai) i 29 „Wy zaś że kim Ja Jestem Mnie mówicie?” (hymeis de tina me legete einai) – zob. komentarz do Łk 9,18.20.

29 „Chrystus” (christos) – „namaszczony” – greckie brzmienie hebrajskiego wyrazu „mesjasz”.

31 „Przejść” (pathein) – bezokolicznik aorystu od czasownika pascho, który może oznaczać zarówno przechodzenie przez cierpienia, jak i przez radości.

32 „Wszechrzeczą” (parresia) – bardzo wieloznaczny wyraz, który składa się z zaimka oogólniającego pan („wszystek”, „każdy”) oraz z rzeczownika rema („rzecz”, „słowo”). Więcej o nim w komentarzu do J 7,26.

„Piotr począł upominać” (ho Petros erksato epitiman) – zachowanie Piotra jest opisywane dokładnie tymi samymi słowami, co zachowanie Jezusa („począł” – 31; „upomniał” – 30, 33). Piotr próbuje więc odwoływać się do tego samego „początku” (arche), od którego pochodzi mowa Jezusa (logos) – por. J 1,1!

33 „Odejdź za mnie” (hypage opiso mou) – dosłownie „odejdź z tyłu mnie”, co można zrozumieć jako „zejdź mi z drogi do tyłu”, „cofnij się” (Wlg. vade retro) ale także jako „idź za mną z tyłu” (vade post me – tak Wulgata tłumaczy ten sam grecki zwrot w paralelnym wersecie Mt 16,23).

„Ważysz” (froneis) – zarówno „rozważasz”, jak i „cenisz”, „dążysz”.