czwartek XIII tygodnia w ciągu roku – żądza i władza

Mt 9,1-8
Przekład: 

1 I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi kraniec i wszedł do swojego własnego miasta.

2 I oto przynosili mu paralityka na łoże rzuconego.

I zobaczywszy Jezus wiarę ich, powiedział paralitykowi:

„Odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy!”

3 I oto niektórzy z pisarzy powiedzieli w sobie:

„On bluźni!”

4 I zobaczywszy Jezus ich zamysły, powiedział:

„Po co zamyślacie przewrotności w sercach swoich? 5 Co bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy, czy powiedzieć: Wstawaj i stąpaj?

6 Abyście zaś wiedzieli, że władzę ma Syn Człowieczy na Ziemi odpuszczać grzechy – mówi wtedy paralitykowi: Powstawszy podnieś łoże i idź do domu swojego!”

7 I powstawszy, odszedł do domu swojego.

8 Zobaczywszy zaś, tłumy przestraszyły się i wychwalały Boga, który taką władzę dał ludziom.

Uwagi: 

Uzdrowienie paralityka zostało już przełożone i skomentowane w przekazach Ewangelii Łukaszowej oraz Markowej.

2 „Przynosili” (proseferon) – ten sam czasownik, zwłaszcza w kontekście przynoszenia darów ofiarnych, tłumaczy się też jako „ofiarowywać” (por. polskie „prosfora”).

2 i 6 „Paralityk” (paralytikos) – etymologicznie słowo to pochodzi od czasownika para-lyo i i znaczy etymologicznie  „wewnętrznie rozwiązany”: taki, którego sąsiednie, integrujące go połączenia nerwowe zostały od siebie wzajemnie odzielone, „rozwiązane”, co spowodowało paraliż. W kontekście wystepującego obok słowa „władza” można miejsce to zestawić z Mt 18,18: „Ile związalibyście na ziemi, będzie związane w niebie, i ile rozwiązalibyście na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Por. też Mt 16,19 oraz Mt 28,18.

2 „Rzuconego” (beblemenon) – przekład dosłowny.

4 „Zamysły” (enthymeseis) – myśli, które rozpoczynają się w pożądliwej, według Platońskiej klasyfikacji, części duszy (to epithymetikon, od słowa thymos, oznaczającego m.in. „żądzę”). Ten sam rdzeń ma występujący tuż obok czasownik „zamyślacie” (enthymeisthe).

5, 6 i 7 „Powstać” (egeiro) – również „obudzić się”, a w tekstach NT także „zmartwychwstać”.

6 „Mówi wtedy paralitykowi” (tote legei to paralytiko) – zob. komentarze do Łk 5,24 oraz Mk 2,9-11!

6 i 8 „Władzę” (eksousian) – słowo to jest wieloznaczne podobnie jak po polsku: odnosi sie zarówno do władania nad sobą (czyli np. do „odzyskania władzy w nogach”) jak i do władzy nad innymi ludźmi.