czwartek XXV tygodnia w ciągu roku – szukanie zguby

Łk 9,7-9
Przekład: 

7 Usłyszał zaś Herod tetrarcha wszystko, co się stawało, i gubił się przez to, co było mówione: przez niektórych, że Jan zbudzony został z martwych, 8 przez niekórych zaś, że Eliasz ukazany został, [przez] innych zaś, że prorok któryś [z] przodków powstał.

9 Powiedział zaś Herod:

„Jana ja zdekapitowałem. Kim zaś jest ten, o którym słyszę takie [rzeczy]?”

I szukał ujrzenia Jego.

Uwagi: 

7 „Zbudzony został” (egerthe) i 8 „ukazany został” (efane) są formami tzw. passivum divinum, czyli strony biernej podkreślającej, podobnie jak czasownik gignomai, działanie Samego Boga ukryte w opisywanych nią wydarzeniach.

8 „Prorok któryś [z] przodków” (profetes tis on archaion) – przymiotnik archaios, urzeczownikowiony tutaj przez rodzajnik, znaczy „starożytny”, „pierwotny”, „pierwszorzędny”. Jego pochodzenie od rzeczownika arche („początek”, „władza”, „zasada”) pozostaje ściśle powiązane z poszukiwaniem Jezusa przez Heroda. Wszystkie słuchy dochodzące do uszu Heroda są zresztą, paradoksalnie, prawdziwe: Jan Chrzciciel rzeczywiście po śmierci zmartwychwstał, Eliasz przyszedł (Mt 17,12!), a Jezus powstał jako prorok rzeczy pierwszych i najdawniejszych, wyjaśniając sens wszystkich poprzedzających Go proroków.

9 „Ujrzenia” (idein) – w oryginale bezokolicznik czasownika w aspekcie dokonanym, przełożony tutaj na polski rzeczownikowo.