Święto Ofiarowania Pańskiego – Posłuch i Łaska

Łk 2,22-40
Przekład: 

22 I kiedy wypełniły się dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, wprowadzili Go do Jerozolimy, aby Go stawili Panu, 23 tak jak napisane jest w prawie Pana, że wszelkie męskie [dziecko] otwierające łono będzie świętym Pana nazwane, 24 i aby dać ofiarę według tego, co powiedziane w prawie Pana: parę synogarlic albo dwa pisklęta gołębi.

25 I oto człowiek był w Jerozolimie, któremu imię Symeon, i człowiek tenże sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pociechy Izraela, i Duch Święty był ku niemu.

26 I było mu oznajmione przez Ducha Świętego, że nie zobaczy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego, 27 i przyszedł w Duchu do Świątyni.

I [było] we wprowadzaniu przez rodziców dziecięcia Jezusa, aby oni uczynili z Nim według zwyczaju prawa: 28 i przyjął on Jego w ramiona, i pobłogosławił Boga, i powiedział:

29 „Teraz uwalniasz sługę Twojego, Władco, według słowa Twojego, w pokoju,

30 gdyż zobaczyły oczy moje zbawienie Twoje,

31 które przygotowałeś wobec oblicza wszystkich ludów:

32 światło na odkrycie narodom i chwałę ludu Twojego, Izraela”.

33 I był ojciec jego i matka zadziwieni wymawianymi o Nim [słowami].

34 I pobłogosławił ich Symeon, i powiedział do Maryi matki Jego:

„Oto Tenże położony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak odmawiany,

35 i twoją zaś własną duszę przejdzie miecz, tak by odkryte zostały wielu serc rozumowania”.

36 I była Anna prorokini, córka Fanuela, z pokolenia Asera, ona posunięta w dniach wielu, przeżywszy z mężem lat siedem od dziewictwa swojego.

37 I [była] wdową aż do lat osiemdziesięciu czterech, która nie odstępowała od Świątyni, postami i modlitwami służąca nocą i dniem.

38 I tej właśnie godziny przystąpiwszy [do nich], zgodnie odpowiadała Bogu i mówiła o Nim wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy.

39 I skoro spełnili wszystkie [rzeczy] według prawa Pana, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaretu.

40 Dziecię zaś rosło i wzmacniało się, napełniając się mądrością.

I łaska Boga była ku Niemu.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już skomentowana jako czytania piątego (Łk 2,22-35) oraz szóstego (Łk 2,36-40) dnia Oktawy Narodzenia Pańskiego.