17 maja – rozumowa rozmowa

Mk 9,30-37
Przekład: 

30 I stamtąd wyszedłszy, podróżowali wzdłuż Galilei, i nie chciał, aby ktoś poznał.

31 Nauczał bowiem uczniów swoich i mówił im, że: „Syn Człowieczy wydany jest w ręce ludzi, i zabiją Go, i po zabiciu, po trzech dniach, powstanie”.

32 Oni zaś nie znali rzeczy i bali się Go wypytywać.

33 I przyszli do Kafarnaum. I w domu stawszy się, pytał ich: „Cóż w drodze rozumowaliście?”

34 Oni zaś milczeli, między sobą wzajem bowiem rozmawiali w drodze, kto większy.

35 I usiadłszy, zawołał dwunastu, i mówi im: „Jeżeli ktoś chce pierwszym być, niech będzie ze wszystkich ostatnim i wszystkich sługą”.

36 I wziąwszy dziecko, postawił je w ich środku, i wziąwszy je w ramiona, powiedział im:

37 „Ktokolwiek jedno z tych dzieci przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje, i ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale Tego, który mnie posłał”.

Uwagi: 

30 „Podróżowali wzdłuż” (paraporeuonto) – również można przełożyć „podróżowali przy”: z zamiarem przemierzenia Galilei bez zatrzymywania się, co wyjaśnić może kontekst wersetów poprzedzających dzisiejsze czytanie, a także paradoksalne słowa „nie chciał [Jezus], aby ktoś poznał”. Poznanie Jezusa jest tak trudne i intymne, że nawet najbliżsi Jego uczniowie mają za chwilę ogromną trudność połączenia Misterium Męki Pańskiej ze spektakularnymi cudami cielesnych i duchowych uzdrowień, których doświadczyli.

32 „Rzeczy” (rema) – również „sprawy”, a także „słowa”.

33 „Rozumowaliście” (dielogidzesthe) oraz „rozmawiali” (dielechthesan) – dwa czasowniki ze rdzeniem wyrazu logos (rdzeń lg, w wariantach leg oraz log) oraz z przedrostkiem dia: pierwszy (dialogdzomai) wyraża „dialog” wewnętrzny, natomiast drugi (dialegomai) – rozmowę i słowny spór pomiędzy uczniami.

36 „W środku” (en meso) – zob. komentarz do J 8,3.9.