wtorek III tygodnia w ciągu roku – w kręgu rodziny

Mk 3,31-35
Przekład: 

31 I przychodzi Matka Jego i bracia Jego

I zewnątrz stojąc posłali ku Niemu, wołając Go.

32 I siedział wokół Niego tłum, i mówią Mu:

„Oto Matka Twoja i bracia Twoi, i siostry Twoje zewnątrz szukają Ciebie!”

33 I rozsądziwszy im, mówi:

„Któż jest Matka moja i bracia moi?”

34 I wejrzawszy wokół na tych, co siedzieli wokół Niego kręgiem, mówi:

„Oto Matka moja i bracia moi! 35 Ktokolwiek bowiem uczyniłby wolę Bożą, ten jest brat mój i siostra, i Matka”.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już skomentowana w redakcjach Mateuszowej oraz Łukaszowej.

31 „Wołając” (kalountes) – również „nazywając po imieniu”.

32 „Szukają” (dzetousin) – również „pragną”, „chcą”, „dążą”.

34 „Wejrzawszy wokół” (periblepsamenos) – w oryginale jest to jeden czasownik z przedrostkiem, który bardzo trudno przełożyć jednym polskim odpowiednikiem, zwłaszcza wobec zdecydowanie zbyt kolokwialnego „rozglądać się”, nie licującego z obecną w tym wersecie symboliką kręgu (kyklos).

„Wokół Niego kręgiem” (peri auton kyklo) – przekład dosłowny. Współcześni styliści takie wyrażenie uznaliby zapewne za niepoprawne, pleonastyczne dwukrotne powtórzenie tego samego sensu, zwłaszcza że użyty tutaj celownik od słowa kyklos („krąg”) bywał też w grece używany przysłówkowo („wokół”, „w krąg”, „dookoła”), co odpowiada znaczeniu przyimka peri. Przyimek ten również zresztą jest powtórzony, tym razem jako osobna część mowy, zaraz po imiesłowie periblepsamenos (zob. komentarz zaraz wyżej), w którym pełni on funkcję przedrostka. Tym bardziej więc, wbrew stylistyce abstrahującej od treści, należałoby wziąć tutaj pod uwagę wszystkie przenośne znaczenia wyrazu kyklos: „zgromadzenie”, ale też „sklepienie niebieskie”, „oko”, „tarcza”, „Słońce”, „Księżyc”, „obronne mury miejskie”, a także jego symbolikę eschatologiczną (Ap 5,11).