27 czerwca – znów podejścia do odejścia

Mt 8,18-22
Przekład: 

18 Zobaczywszy zaś Jezus tłum wokół Niego, kazał odejść na drugi kraniec.

19 I podszedłszy, jeden pisarz powiedział Mu:

„Nauczycielu, dołączę to Twojej drogi, dokądkolwiek odejdziesz!”

20 I mówi mu Jezus:

„Lisy nory mają i ptactwo nieba przybytki, Syn zaś Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił!”

21 Inny zaś z uczniów Jego powiedział Mu:

„Panie, pozwól mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mojego!"

22 Jezus zaś mówi mu:

„Zostaw umarłych, aby grzebali własnych umarłych!”

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia była odczytywana również w XIII niedzielę w ciągu roku C, według przekazu św. Łukasza, przy czym różne są opisy rozmowy, natomiast same wypowiedzi Jezusa oraz uczniów są dzisiaj niemalże identyczne z ich wersją Łukaszową.

18 „Odejść” (apelthein) – przekład dosłowny. Chodzi tutaj o przemierzenie Morza Tyberiadzkiego, czasownik ten jednak jest wyraźnie znaczący i symboliczny, skoro za chwilę pojawia się w kolejnych wersetach (19, 21).

19 „Podszedłszy” (proselthon) – przeciwstawne wobec czasownika „odejść” złożenie od tego samego czasownika prostego „iść” (erchomai), z przeciwstawnym przedrostkiem (pros zamiast apo). Od czasownika „podejść” (proserchomai) pochodzi także wyraz „prozelita” (proselites).

Zdanie wypowiedziane przez ucznia różni się jedynie od Łukaszowego przekazu dodaniem słowa „nauczycielu”.

20 „Przybytki” (kataskenoseis) – słowem tym w Septuagincie określania jest Świątynia (1Kr 28,2; Tob 1,4; Mdr 9,8). Por. też z wersetem Ez 37,27 LXX: „I będzie przybytek (kataskenosis) mój w nich, i będę ich Bogiem, i oni będą mi ludem”, do którego nawiązuje czasownik „uczynić przybytek” (kataskenoo) w słynnym wersecie Janowego Prologu J 1,14.

„Głowę skłonił” (kefalen klinein) – wyraźne nawiązanie do opisującego śmierć Jezusa wersetu J 19,30b: „I skłoniwszy głowę, wydał Ducha”.

Zdanie wypowiedziane przez Jezusa św. Łukasz przekazał identycznie jak św. Mateusz.

21 „Pierwej” (proton) – w pierwszej kolejności, nie tylko w sensie czasowym (por. J 1,15).

Wypowiedź ucznia jest tutaj nieco inaczej przekazana niż u św. Łukasza – „odejście” odnosi się tu zupełnie jednoznacznie do pogrzebu, podczas gdy w wersji Łukaszowej można je interpretować również, ewentualnie, jako „odejście za Jezusem”.

22 Znowu zdanie identyczne z wersją przekazu Ewangelii Łukaszowej.