piątek X tygodnia w ciągu roku – wolność widzenia

Mt 5,27-32
Przekład: 

27 Usłyszeliście, że powiedziane jest: Nie będziesz cudzołożył.

28 Ja zaś mówię wam, że wszystek kto widzi kobietę ku pożądaniu jej, już ją scudzołożył w sercu swoim.

29 Jeżeli zaś oko twoje prawe sprawia, że się potykasz, wydłub je i odrzuć od siebie. Korzystne ci bowiem, aby zgubiony został jeden z członków twoich i całe ciało twoje nie zostało wrzucone w Gehennę.

30 I jeżeli prawa twoja ręka sprawia, że się potykasz, odetnij ją i odrzuć od siebie. Korzystne ci bowiem, aby zgubiony został jeden z członków twoich i całe ciało twoje nie odeszło w Gehennę.

31 Powiedziane jest zaś: Ktokolwiek by uwolnił żonę swoją, niech da jej rozwód.

32 Ja zaś mówię wam, że wszystek uwalniający żonę swoją, poza racją nierządu, czyni ją scudzołożoną. I ktokolwiek uwolnioną poślubi, cudzołoży.

Uwagi: 

28 „Kto widzi” (ho blepon) – takie jest pierwotne znaczenie tego czasownika, chociaż przeważnie w tym miejscu jest on tłumaczony polskim „patrzeć”. Jednak wydaje się, że samo widzenie, a nie tylko patrzenie, jest i może być uwarunkowane swoim celem!

29 i 30 „Gehennę” (geennan) – zob. komentarz do Mt 5,22.

31 „By uwolnił” (apolyse) oraz 32 „uwalniający” (apolyon) i „uwolnioną” (apolelymenen) – zob. komentarz do Mk 10,1-12.

32 „Rozwód” (apostasion) – również tutaj można to słowo rozumieć jako „dokument rozwodowy” – por. komentarz do Mk 10,4.

„Poza racją” (parektos logou) – „poza przyczyną” (por. wyrażenie „z jakiej racji?”), czyli wtedy, gdy jest ona jego kobietą w sytuacji nierządu (po grecku polskimi przekładami „żona” oraz „kobieta” oddaje się jedno i to samo słowo gyne). Jest to dość szczególny sposób użycia wyrazu logos. Przekład „racja”, celowo zaczerpnięty z łacińskiego ratio („rozum”, „przyczyna”), podkreśla słuszność uwolnienia kobiety w sytuacji nieprawowitego „małżeństwa” (por. też  Mk 10,3-5).