Wigilia Paschalna roku B – szabat

Mk 16,1-7
Przekład: 

1 I skoro przezstał się szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome kupiły wonności, aby przyszedłszy namaścić Jego.

2 I wielce wcześnie, jednego [dnia] szabatów, przychodzą do pomnika skoro wzeszło Słońce.

3 I mówiły do samych siebie:

„Kto odtoczy nam ten kamień z bramy pomnika?”

4 I wejrzaszy oglądają, że odtoczony został jest ten kamień, był bowiem wielki ogromnie.

5 I wszedłszy do pomnika zobaczyły młodzieniaszka siedzącego po prawicy, obleczonego w szatę białą. I osłupiały.

6 Ten zaś im mówi:

„Nie słupiejcie! Jezusa szukacie Nazarejczyka, co został jest ukrzyżowany? Powstał, nie tędy jest: oto miejsce, gdzie Go położyli!

7 Lecz ruszajcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że ciągnie przed wami do Galilei: tam Go zobaczycie, wedle jako wam powiedział”.

Uwagi: 

1 „Skoro przezstał się szabat” (diagenomenou tou sabbatou) – neologizmem oddaję bardzo rzadki w NT czasownik diagignomai, będący złożeniem od gignomai, który ma dwa wzajemnie przeciwstawne i dopełniające się zarazem znaczenia: „trwać” oraz „przeminąć”. W tym miejscu zdaje się on wyrażać pełnię czasu: kończący się szabat dociera tutaj do swojego początku i źródła.

2 „Jednego [dnia] szabatów” (mia ton sabbaton) – zob. komentarze do równoległych wersetów J 20,1, Łk 24,1 oraz Mt 28,1, które korespondują z jednością przeciwstawnych znaczeń czasownika diagignomai z wersetu 1.

3 „Z bramy” (ek tes thyras) – zob. komentarz do J 5,2.

5 „Młodzieniaszka” (neaniskon) – tym samym wyrazem określony jest wskrzeszony przez Jezusa młodzieniec (Łk 7,14!)

6 „Nie tędy jest” (ouk estin hode) – również „nie jest w ten sposób”. Przekład możliwie dosłowny, dosłowniejszy od wydawałoby się bardziej zrozumiałej parafrazy „nie ma Go tutaj”, teologicznie jest chyba jednak ściślejszy, skoro Zmartwychwstały Jezus jest przecież wszędzie!